Montenegro

“This will be our 10th participation in this tournament. When we first heard about this event, we considered it significant since it presented a valuable chance to connect with numerous priests from various European countries. In addition to competing in sports, this event is a good opportunity to share our experiences as priests, which is crucial for fulfilling our pastoral and social responsibilities.”

 

“Kjo do të jetë pjesëmarrja jonë e 10-të në këtë turne. Kur dëgjuam për herë të parë për këtë ngjarje, e konsideruam të rëndësishme, pasi ishte një shans i vlefshëm për t’u lidhur me priftërinj të shumtë nga vende të ndryshme evropiane. Përveç konkurrimit në sport, ky event është një mundësi e mirë për të ndarë përvojat tona si priftërinj, gjë që është vendimtare për përmbushjen e përgjegjësive tona baritore dhe shoqërore.”