Slovenia

The Slovenian priests since the 80’s in the times of the communist dictature in Yugoslavia, founded an association of priests who gather for sport activities. They also took part at the European futsal tournament for priests since the beginning. The Slovenian team has organized the tournament in 2013 in Celje.

Priftërinjtë sllovenë që në vitet ’80, në kohën e diktaturës komuniste në Jugosllavi, kishin themeluar një shoqatë për mbledhjen e priftërinjve për aktivitete sportive.
Kanë marrë pjesë që nga fillimi edhe në turneun evropian të futsalit për priftërinj.
Skuadra sllovene e ka organizuar turneun në vitin 2013 në Celje.